Klachten reglement

1. Inleiding
2. Definitie klacht
3. Indienen klacht
4. Afhandelen klacht
5. Procedure
6. Geheimhoudingsplicht
7. Evaluatie

1. Inleiding
VoorkomLeegstand heeft een klachtenprocedure en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Een juiste afhandeling van klachten is een middel om tevredenheid van klanten te vergroten. Bovendien is elke klacht een gelegenheid tot verbetering van kwaliteit van onze diensten. De doelstelling van deze procedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandelingen van klachten van opdrachtgevers en bewoners van VoorkomLeegstand. Daarnaast is het van belang dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost zodat de verhoudingen tussen klager en organisatie worden hersteld. Dit reglement dient de klager de zekerheid dat de klacht niet vrijblijvend wordt afgedaan. Deze wordt volgens een bepaalde, voorafgestelde procedure, hier opvolgend te lezen afgewikkeld.

2. Definitie klacht 
Een uiting van ontevredenheid. Iedere reactie vanaf de zijde van de bewoner of de opdrachtgever, waarbij hij/zij direct of indirect aangeeft niet tevreden te zijn over de dienstverlening van VoorkomLeegstand.

3. Indienen klacht 
Een klacht kunt u digitaal op onze site indienen. Wanneer u naar www.voorkomleegstand.nl gaat, vindt u onder het kopje ‘contact’ de optie ‘online klachtenformulier’.

4. Afhandelen van de klacht 
Wanneer u digitaal het klachtenformulier heeft ingezonden ontvangt u binnen 7 werkdagen een bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen. In deze bevestiging staat vermeld wanneer u uiterlijk een reactie kunt verwachten en wie uw klacht in behandeling neemt.

5. Procedure 
De klachtenregeling van VoorkomLeegstand heeft tot doel: -Het voorzien van laagdrempelige en zorgvuldige behandeling van klachten -Het zo goed mogelijk recht doen aan de bewoner/ pand eigenaar. -Het streven naar herstel van de verstoorde relatie tussen de bewoner/pand beheerder enerzijds en VoorkomLeegstand anderzijds. -Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van VookomLeegstand. Een klacht kan worden ingediend door een bewoner of pand eigenaar. De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich tevens te wenden tot een andere toe geëigende externe instantie ( dit is voor eigen rekening van de klager ). Nadat de klacht digitaal is ingediend en daarover een bevestigingsmail is gestuurd, wordt de klacht in behandeling genomen. De klacht wordt door een derde beoordeeld en er wordt gestreefd binnen 6 weken contact op te nemen met de betrokkene, met een gemotiveerd antwoord. Tevens wordt de klager geïnformeerd voor eventueel een verdere procedure. De klachtencoördinator neemt kennis van de klacht en de verwachtingen die de klager heeft van het bemiddelingstraject. Het resultaat van de bemiddeling van de klacht kan worden vastgelegd in een verslag. De klachten coördinator verzoekt de klager aan te geven of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. De klacht wordt niet opgenomen indien: – De klacht reeds eerder in het bemiddelingstraject is behandeld en er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn aangedragen die een nieuwe behandeling van de klacht rechtvaardigen.

6. Geheimhoudingsplicht 
Een ieder die in welke hoedanigheid dan ook is betrokken bij de behandeling van een klacht is gehouden vertrouwelijkheid te bewaren met betrekking tot hetgeen hen in dat kader bekend wordt of is geworden

7. Evaluatie 
Tenminste twee maal per jaar wordt er een overzicht gemaakt van de aard en de omvang van de ontvangen klachten. Dit wordt geëvalueerd en zo nodig actie op ondernomen.

Nieuws

Tijdelijke transformatie dependance Liemers College Vestersbos.
28-02-2017

Het oude vmbo-schoolgebouw van het Liemers College aan Vestersbos 4 in Zevenaar wordt tijdelijk omgetoverd tot 31 onzelfstandige woningen. De gemeentelijke plannen voor deze transformatie zijn in een vergevorderd stadium. VoorkomLeegstand is de partij die de verandering, de verhuur en het beheer gaat uitvoeren. Reden voor de tijdelijke invulling is onder andere dat het pand […]

Lees Meer

VoorkomLeegstand beheert kasteel Endegeest te Oegstgeest
12-12-2016

Trots zijn wij om te melden dat VoorkomLeegstand dit schitterende kasteel en de bijbehorende oranjerie te Oegstgeest in beheer neemt Het kasteel, waar tot voorkort kantoorwerkzaamheden van GGZ Rivierduinen plaatsvonden, gaat in de verkoop. Om te voorkomen dat het complex leeg komt te staan, met alle risico’s van dien, ging opdrachtgever gemeente Leiden op zoek […]

Lees Meer

Een (brand)veilige woon-/ werkplek
22-09-2016

Een (brand)veilige woon-/ werkplek VoorkomLeegstand streeft naar een zo veilig mogelijke vorm van leegstandbeheer; voor zowel de pandeigenaar als voor de tijdelijke gebruiker van het pand. Daarom stellen wij leegstaand vastgoed pas beschikbaar als woon- of werkruimte als het (brand)veilig is. Zodra een vastgoedeigenaar ons inschakelt om een leegstaand pand te beheren, maken wij een […]

Lees Meer