Tijdelijke verhuur

Voorkomleegstand kan op grond van de Leegstandwet objecten die zich daarvoor lenen tijdelijk verhuren.

Het voordeel voor de bewoner van tijdelijk wonen, is dat zij of hij het tegen een gereduceerd tarief kan huren. In tegenstelling tot antikraak wonen, waarvoor geen minimumtermijn bestaat, is dat bij tijdelijk verhuur volgens de leegstandwet wel het geval. De tijdelijke verhuur moet minimaal zes maanden duren.

Als een object voldoet aan de gestelde wettelijke eisen, nemen wij het complete beheer uit handen van de eigenaren van het leegstaande pand. Voorkomleegstand vraagt bij de betreffende gemeente een vergunning aan, zoekt geschikte tijdelijke huurders en sluit daarmee een huurcontract af.

Het juridisch aspect wordt door onze bedrijfsjurist voortdurend in de gaten gehouden. Het innen van de maandelijkse huurpenningen, alle administratieve handelingen en het onderhoud kan uit handen worden genomen. Tevens zorgen we voor sociale controle en begeleiding van de tijdelijke huurders, waardoor leefbaarheid gegarandeerd blijft.

De leegstandwet

De leegstandwet biedt de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur. Hierbij sluit men dus een tijdelijk huurcontract af met de huurder. Zoals hierboven al eerder vernoemd heeft men geen recht op huurbescherming, een vervangende huisvesting of status als stadvernieuwingskandidaat. De verhuurder dient bij de gemeente een vergunning aan te vragen. Het doel van tijdelijke verhuur, is om de leegstand te verminderen. Voor tijdelijke verhuur gelden strikte voorwaarden, dit zijn onder andere:

1. Tijdelijk verhuur is alleen mogelijk bij:

– Woonruimte in een gebouw;
– Een koopwoning die nog nooit bewoond is geweest of een woning die door de eigenaar minimaal een jaar voorafgaand aan het tijdstip van leegstand bewoond is geweest;
– Huurwoningen die op de planning staan voor sloop of renovatie.

2. De eigenaar moet ook een vergunning aanvragen bij het College van B&W in de gemeente waar de woning is gelegen.

3. Voor de vergunning zijn de volgende voorwaarden van belang:

– De woning moet leeg staan;
– Van de vergunning verzoeker kan niet gevergd worden dat hij een normale huurovereenkomst sluit;
– De woning zal in voldoende mate worden bewoond;
– Sloop c.q. vernieuwbouw zal binnen redelijke termijn plaatsvinden
– De vernieuwbouw moet ingrijpend van aard zijn.

4. De vergunning geldt in principe voor 2 jaar. De eigenaar kan ook verlenging vragen tot 5 jaar.

5. Op basis van de verleende vergunning wordt een schriftelijke huurovereenkomst opgesteld. De overeenkomst moet tenminste 6 maanden duren. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van 3 maanden, maar voor de huurder geldt een termijn van minimaal 1 maand. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval als de looptijd van de vergunning is verstreken.

6. De maximaal toelaatbare huurprijs staat vermeld in de vergunning van B&W. De prijs is vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

Via de leegstandswet een woning verhuren levert uiteindelijk veel voordelen op voor een verhuurder. Zo hoeft hij geen rekening te houden met de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk wetboek. In andere gevallen is dit iets waar een huurder altijd beroep op kan doen.